గాలి సముద్రపు అలలకు song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

గాలి సముద్రపు అలలకు jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

గాలి సముద్రపు అలలకు-Telugu Christian Song Lyrics

గాలి సముద్రపు అలలకు నేను
కొట్టబడి నెట్టబడి ఉండినప్పుడు (2)
ఆదరించెనూ నీ వాక్యము
లేవనెత్తెనూ నీ హస్తము (2)      ||గాలి||

శ్రమలలో నాకు తోడుంటివి
మొర్రపెట్టగా నా మొర్ర వింటివి (2)
ఆదుకొంటివి నన్నాదుకొంటివి (2)
నీ కృపలో నను బ్రోచితివి (2)      ||గాలి||

వ్యాధులలో నీకు మొర్రపెట్టగా
ఆపదలలో నిన్ను ఆశ్రయించగా (2)
చూపితివి నీ మహిమన్‌ (2)
కొనియాడెదను ప్రభుయేసుని (2)      ||గాలి||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "గాలి సముద్రపు అలలకు"?

___ written the lyrics of " గాలి సముద్రపు అలలకు".

SINGER OF "గాలి సముద్రపు అలలకు" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " గాలి సముద్రపు అలలకు"