గాఢాంధకారములో నే నడచిన song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

గాఢాంధకారములో నే నడచిన jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

గాఢాంధకారములో నే నడచిన-Telugu Christian Song Lyrics


గాఢాంధకారములో నే నడచిన వేళలో (2)
కంటి పాపవలె నన్ను కునుకక కాపాడును (2)
ప్రభువైన యేసునకు జీవితమంతా పాడెదన్
జడియను బెదరను – నా యేసు నాకుండగా (2)

అలలతో కొట్టబడిన – నా నావలో నేనుండగా (2)
ప్రభు యేసు కృప నన్ను విడువక కాపాడును (2)
అభయమిచ్చి నన్ను అద్దరికి చేర్చును
జడియను బెదరను – నా యేసు నాకుండగా (2)


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "గాఢాంధకారములో నే నడచిన"?

___ written the lyrics of " గాఢాంధకారములో నే నడచిన".

SINGER OF "గాఢాంధకారములో నే నడచిన" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " గాఢాంధకారములో నే నడచిన"