గలిలయ తీరాన song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

గలిలయ తీరాన jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

గలిలయ తీరాన-Telugu Christian Song Lyrics

గలిలయ తీరాన చిన్న నావ
యేసయ్య ఏర్పరచు-కున్న నావ (2)
యేసయ్య సేవలో వాడబడిన
యేసయ్య బోధకు ఉపయోగపడిన
ఆ నావలా నేనుంటే చాలునయ్యా          ||గలిలయ||

యేసయ్య రాకకై ఎదురు చూసిన
యేసయ్యను మోస్తూ పరవశించిన (2)
ఆత్మల సంపాదనకై వాడబడిన
ఆశ్చర్య కార్యములెన్నో చూసిన
ఆ నావలా నిన్ను మోస్తే చాలునయ్యా ||గలిలయ||

సుడిగుండాలెన్నో ఎదురొచ్చినా
పెనుతుఫానులెన్నో అడ్డొచ్చినా (2)
ఆగకుండా ముందుకే కొనసాగిన
అలుపెరగని సేవకై సిద్ధపడిన
ఆ నావలా నన్ను కూడా వాడుమయ్యా          ||గలిలయ||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "గలిలయ తీరాన"?

___ written the lyrics of " గలిలయ తీరాన".

SINGER OF "గలిలయ తీరాన" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " గలిలయ తీరాన"