కొనియాడ తరమే నిన్ను song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

కొనియాడ తరమే నిన్ను jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

కొనియాడ తరమే నిన్ను-Telugu Christian Song Lyrics

కొనియాడ తరమే నిన్ను
కోమల హృదయ – కొనియాడ తరమే నిన్ను
తనరారు దినకరు – బెను తారలను మించు (2)
ఘన తేజమున నొప్పు – కాంతిమంతుడ వీవు        ||కొనియాడ||

కెరుబులు సెరుపులు – మరి దూత గణములు (2)
నురుతరంబుగ గొలువ – నొప్పు శ్రేష్ఠుడ వీవు        ||కొనియాడ||

సర్వ లోకంబుల – బర్వు దేవుడ వయ్యు (2)
నుర్వి స్త్రీ గర్భాన – నుద్భవించితి వీవు        ||కొనియాడ||

విశ్వమంతయు నేలు – వీరాసనుడ వయ్యు (2)
పశ్వాళితో దొట్టి – పండియుంటివి వీవు        ||కొనియాడ||

దోసంబులను మడియు – దాసాళి కరుణించి (2)
యేసు పేరున జగతి – కేగుదెంచితి నీవు        ||కొనియాడ||

నరులయందున కరుణ – ధర సమాధానంబు (2)
చిరకాలమును మహిమ – పరగ జేయుదు వీవు        ||కొనియాడ||

ఓ యేసు పాన్పుగ – నా యాత్మ జేకొని (2)
శ్రేయముగ పవళించు – శ్రీకర వరసుత        ||కొనియాడ||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "కొనియాడ తరమే నిన్ను"?

___ written the lyrics of " కొనియాడ తరమే నిన్ను".

SINGER OF "కొనియాడ తరమే నిన్ను" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " కొనియాడ తరమే నిన్ను"