కొడవలిని చేత పట్టి song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

కొడవలిని చేత పట్టి jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

కొడవలిని చేత పట్టి-Telugu Christian Song Lyrics


కొడవలిని చేత పట్టి కోత కోయుము
తెల్లబారిన పొలములన్నియు (2)
నశియించు ఆత్మల భారము కలిగి
ఆగక సాగుమా ప్రభు సేవలో     ||కొడవలిని||

సర్వ సృష్టికి సువార్త ప్రకటన
ప్రభువు మనకిచ్చ్చిన భారమే కదా (2)
ఎన్నడూ దున్నని భూములను చూడు (2)
కన్న తండ్రి యేసుని కాడిని మోయు (2)       ||కొడవలిని||

పిలిచిన వాడు నమ్మదగినవాడు
విడువడు నిన్ను ఎడబాయడు (2)
అరచేతులతో నిన్ను చెక్కుకున్నవాడు (2)
అనుక్షణము నిన్ను కాయుచున్నవాడు (2)       ||కొడవలిని||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "కొడవలిని చేత పట్టి"?

___ written the lyrics of " కొడవలిని చేత పట్టి".

SINGER OF "కొడవలిని చేత పట్టి" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " కొడవలిని చేత పట్టి"