క్రైస్తవమొక మతము కాదిది song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

క్రైస్తవమొక మతము కాదిది jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

క్రైస్తవమొక మతము కాదిది-Telugu Christian Song Lyrics

క్రైస్తవమొక మతము కాదిది
యేసునందు తిరిగి జన్మము
క్రీస్తునందు తిరిగి జన్మము (2)

ధరల తల్లి దానమొసగును
తన రక్తము ప్రతిజనలములో (2)
అందరికి జీవమొసగెను
కలువరిలో యేసు రక్తము (2)
కలువరిలో యేసు రక్తము                     ||క్రైస్తవమొక||

ఒక జన్మకు రెండు చావులు
ఇరు జన్మలకొక్క మరణమే (2)
సిలువయందే నరకపు చావు
పొందెనేసు అందరికొరకు (2)
పొందెనేసు అందరికొరకు                      ||క్రైస్తవమొక||

భువికి మూలమీ శరీరము
దివిని చేర ఆత్మ మూలము (2)
మతము మార్గ జ్ఞానము వీడి
మరణ విజయుడేసు చేరుమా (2)
మరణ విజయుడేసు చేరుమా               ||క్రైస్తవమొక||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "క్రైస్తవమొక మతము కాదిది"?

___ written the lyrics of " క్రైస్తవమొక మతము కాదిది".

SINGER OF "క్రైస్తవమొక మతము కాదిది" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " క్రైస్తవమొక మతము కాదిది"