కృపలను తలంచుచు song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

కృపలను తలంచుచు jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

కృపలను తలంచుచు-Telugu Christian Song Lyrics


కృపలను తలంచుచు (2)
ఆయుష్కాలమంతా ప్రభుని
కృతజ్ఞతతో స్తుతింతున్ (2)       ||కృపలను||

రూపింపబడుచున్న ఏ ఆయుధముండినను (2)
నాకు విరోధమై వర్ధిల్లదు యని
చెప్పిన మాట సత్యం – (2)       ||కృపలను||

హల్లెలూయా ఆమెన్ ఆ.. నాకెంతో ఆనందమే (2)
సీయోను నివాసం నాకెంతో ఆనందం
ఆనందమానందమే – (2)       ||కృపలను||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "కృపలను తలంచుచు"?

___ written the lyrics of " కృపలను తలంచుచు".

SINGER OF "కృపలను తలంచుచు" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " కృపలను తలంచుచు"