కృప కనికరముల song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

కృప కనికరముల jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

కృప కనికరముల-Telugu Christian Song Lyrics

కృప కనికరముల
మా దేవా – కృతజ్ఞత నర్పింతు (2)

యెహోవా చేసిన ఉపకారములకై
ఆయనకేమి చెల్లింతును (2)
యెహోవా నామమున – ప్రార్ధన చేసెదను (2)
రక్షణ పాత్ర చేబూని     ||కృప||

నీదు కృపతో నాదు యేసు
నన్ను నీవు రక్షించితివి (2)
కాదు నాదు – క్రియల వలన (2)
ఇది దేవుని వరమే     ||కృప||

చెప్ప నశక్యము మహిమ యుక్తము
నీవొసంగిన సంతోషము (2)
తప్పకుండా – హల్లెలూయా (2)
పాట పాడెదన్     ||కృప||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "కృప కనికరముల"?

___ written the lyrics of " కృప కనికరముల".

SINGER OF "కృప కనికరముల" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " కృప కనికరముల"