కాపాడే దేవుడు యేసయ్యా song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

కాపాడే దేవుడు యేసయ్యా jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

కాపాడే దేవుడు యేసయ్యా-Telugu Christian Song Lyrics

కాపాడే దేవుడు యేసయ్యా
కరుణించే రక్షకుడేసయ్యా
మనసు మార్చు దేవుడు యేసయ్యా
నిత్య జీవ మార్గం యేసయ్యా (2)
ఓరన్నో వినరన్నా – ఓరన్నో కనరన్నా
ఓరయ్యో వినరయ్యా – ఓరయ్యో కనరయ్యా        ||కాపాడే||

మనుష్యులను నమ్మొద్దనెను
మంచి మాటలు పలికెదరనెను (2)
మోసం చేసే మనుష్యులకంటే
మంచి దేవుడు యేసే మిన్నన్నా
మోక్షమిచ్చుఁ యేసే గొప్పని
తెలుసుకుంటే మంచిది ఓరన్నా       ||ఓరన్నో||

నిన్ను విడువనన్నాడు
ఎడబాయను అన్నాడు (2)
దిగులు చెంది కలత చెందకు
నీ అభయం నేనే అన్నాడు (2)       ||ఓరన్నో||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "కాపాడే దేవుడు యేసయ్యా"?

___ written the lyrics of " కాపాడే దేవుడు యేసయ్యా".

SINGER OF "కాపాడే దేవుడు యేసయ్యా" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " కాపాడే దేవుడు యేసయ్యా"