కళ్ళల్లో కన్నీరెందుకు song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

కళ్ళల్లో కన్నీరెందుకు jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

కళ్ళల్లో కన్నీరెందుకు-Telugu Christian Song Lyrics

కళ్ళల్లో కన్నీరెందుకు – గుండెల్లో దిగులెందుకు
ఇక నీవు కలత చెందకు
నెమ్మది లేకున్నదా – గుండెల్లో గాయమైనదా
ఇక అవి ఉండబోవుగా
యేసే నీ రక్షణ – యేసే నీ నిరీక్షణ (2) ||కళ్ళల్లో||

హోరు గాలులు వీచగా – తుఫానులు చెలరేగగా
మాట మాత్రం సెలవీయగా నిమ్మలమాయేనుగా (2)
యేసే నీ నావికా భయము చెందకు నీవిక
యేసే నీ రక్షకా కలత చెందకు నీవిక ||కళ్ళల్లో||

కరువు ఖడ్గములొచ్చినా – నింద వేదన చుట్టినా
లోకమంతా ఏకమైనా భయము చెందకుమా (2)
యేసే నీ రక్షకా – దిగులు చెందకు నీవిక
యేసే విమోచకా – సంతసించుము నీవిక ||కళ్ళల్లో||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "కళ్ళల్లో కన్నీరెందుకు"?

___ written the lyrics of " కళ్ళల్లో కన్నీరెందుకు".

SINGER OF "కళ్ళల్లో కన్నీరెందుకు" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " కళ్ళల్లో కన్నీరెందుకు"