కల్యాణం కమనీయం song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

కల్యాణం కమనీయం jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

కల్యాణం కమనీయం-Telugu Christian Song Lyrics

కల్యాణం కమనీయం
ఈ సమయం అతి మధురం (2)
దేవా రావయ్యా నీ దీవెనలీవయ్యా (2) ||కల్యాణం||

ఏదెను వనమున యెహోవ దేవా
మొదటి వివాహము చేసితివే (2)
ఈ శుభ దినమున
నవ దంపతులను (2)
నీ దీవెనలతో నింపుమయ్యా        ||దేవా రావయ్యా||

కానా విందులో ఆక్కరనెరిగి
నీళ్ళను రసముగ మార్చితివే (2)
కష్టములలో నీవే
అండగా నుండి (2)
కొరతలు తీర్చి నడుపుమయ్యా      ||దేవా రావయ్యా||

బుద్ధియు జ్ఞానము సంపదలన్నియు
గుప్తమైయున్నవి నీయందే (2)
ఇహ పర సుఖములు
మెండుగ నొసగి (2)
ఇల వర్ధిల్లగ చేయుమయ్యా      ||దేవా రావయ్యా||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "కల్యాణం కమనీయం"?

___ written the lyrics of " కల్యాణం కమనీయం".

SINGER OF "కల్యాణం కమనీయం" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " కల్యాణం కమనీయం"