కలువరి గిరి నుండి song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

కలువరి గిరి నుండి jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

కలువరి గిరి నుండి-Telugu Christian Song Lyrics

కలువరి గిరి నుండి
ప్రవహించే ధార
ప్రభు యేసు రక్త ధార (2)
నిర్దోషమైన ధార
ప్రభు యేసు రక్త ధార (2)
ప్రభు యేసు రక్త ధార (2)       ||కలువరి||

నా పాపముకై నీ చేతులలో
మేకులను దిగగొట్టిరా (2)
భరియించినావా నా కొరకే దేవా
నన్నింతగా ప్రేమించితివా (2)     ||కలువరి||

నా తలంపులే నీ శిరస్సుకు
ముండ్ల కిరీటముగా మారినా (2)
మౌనము వహియించి సహియించినావా
నన్నింతగా ప్రేమించితివా (2)       ||కలువరి||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "కలువరి గిరి నుండి"?

___ written the lyrics of " కలువరి గిరి నుండి".

SINGER OF "కలువరి గిరి నుండి" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " కలువరి గిరి నుండి"