కలుగును గాక దేవునికి మహిమ song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

కలుగును గాక దేవునికి మహిమ jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

కలుగును గాక దేవునికి మహిమ-Telugu Christian Song Lyrics

కలుగును గాక – దేవునికి మహిమ – కలుగును గాక
కలుగు నున్నతమైన – ఘన స్థలములందున
నిలకు సమాధానం – నరుల కాయన దయ     ||కలుగును||

ప్రభువైన దేవా – పరమరాజా – సర్వపరిపాలా
పరిపూర్ణ శక్తిగల– పరమ జనక నిన్ను
మహిమ స్తుతించుచు – మరి పొగడుచున్నాము     ||కలుగును||

మహిమపర్చుచు – ఆరాధించు – చున్నాము నిన్ను
మహిమాతిశయమును – మది దలంచియు నీకు
మహిని మా స్తుతి కృత – జ్ఞత నిచ్చు చున్నాము     ||కలుగును||

ఏక కుమారా – యేసు ప్రభువా – యెహోవా తనయా
లోక పాపము మోయు – ఏక దేవుని గొఱ్రె
పిల్ల మమ్మును కనిన – రించుము చల్లగ     ||కలుగును||

పరిశుద్ధుడవు – ప్రభుడవు నీవో – ప్రభువైన క్రీస్తూ
పరిశుద్ధాత్మతో తండ్రి – యైన దేవునియందు
బరిపూర్ణ మహిమతో – బ్రబలుచున్నామామేన్     ||కలుగును||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "కలుగును గాక దేవునికి మహిమ"?

___ written the lyrics of " కలుగును గాక దేవునికి మహిమ".

SINGER OF "కలుగును గాక దేవునికి మహిమ" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " కలుగును గాక దేవునికి మహిమ"