కలలా ఉన్నది song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

కలలా ఉన్నది jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

కలలా ఉన్నది-Telugu Christian Song Lyrics

కలలా ఉన్నది నేనేనా అన్నది
నిజమౌతున్నది నీవు నాతో అన్నది
నిరాశల నిధిలోన – ఉషోదయం వచ్చింది
యేసు నీ ప్రేమే నను బ్రతికించెను (2)      ||కలలా||

మనుష్యులంతా మనసే గాయపరిచి
పురుగల్లె నను నలిపేయ జూచినా (2)
శూరుడల్లె వచ్చినావు
నాకు ముందు నిలచినావు
నాకు బలము ఇచ్చినావు
ఆయుధంగా మార్చినావు
చల్లని నీ నీడలో నిత్యము నిలువనీ      ||కలలా||

శూన్యములో నాకై సృష్టిని చేసి
జీవితాన్ని అందముగా మలచేసి (2)
మాట నాకు ఇచ్చినవారు
దాన్ని నెరవేర్చువారు
నిన్ను పోలి ఎవరున్నారు
నన్ను ప్రేమించువారు
యేసు నీ ప్రేమను ప్రతి దినం పాడనీ      ||కలలా||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "కలలా ఉన్నది"?

___ written the lyrics of " కలలా ఉన్నది".

SINGER OF "కలలా ఉన్నది" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " కలలా ఉన్నది"