కలములతో రాయగలమా song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

కలములతో రాయగలమా jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

కలములతో రాయగలమా-Telugu Christian Song Lyrics

కలములతో రాయగలమా
కవితలతో వర్ణించగలమా
కలలతో వివరించగాలమా
నీ మహోన్నతమైన ప్రేమా (2)
ఆరాధింతును (4)
రారాజువు నీవే
నా తండ్రివి నీవే
నిను విడువను ఎడబాయను (2)

ఆకాశములు నీ మహిమను
వివరించుచున్నవి
అంతరిక్షము నీ చేతి పనిని
వర్ణించుచున్నది (2)

దేవా నా ప్రాణము
నీ కొరకై తపియించుచున్నది (2)     ||ఆరాధింతును||

సెరాపులు కెరూబులు
నిత్యము నిను స్తుతియించుచున్నవి
మహా దూతలు ప్రధాన దూతలు
నీ నామము కీర్తించుచున్నవి (2)

దేవా నా ప్రాణము
నీ కొరకై తపియించుచున్నది (2)      ||ఆరాధింతును||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "కలములతో రాయగలమా"?

___ written the lyrics of " కలములతో రాయగలమా".

SINGER OF "కలములతో రాయగలమా" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " కలములతో రాయగలమా"