కరుణించుము మము పరమ పితా song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

కరుణించుము మము పరమ పితా jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

కరుణించుము మము పరమ పితా-Telugu Christian Song Lyrics


కరుణించుము మము పరమ పితా
శరణం నీవే ప్రభు యేసా (2)
హల్లెలూయా హల్లెలూయా
హల్లెలూయా హల్లెలూయా

యెరూషలేము చుట్టూను – పర్వతములు ఉంచిన దేవా
పరిశుద్ధుల చుట్టును నీవే – నిరతము నుందు నంటివిగా          ||హల్లెలూయా||

రాత్రిలో కలుగు భయమేమి – రాకుండ జేయుచుండెదవు
రాత్రిలో నీ హస్తముతో – రయముగ కప్పుము ప్రియ తండ్రి          ||హల్లెలూయా||

రథమును గుఱ్ఱము రౌతులను – రాత్రిలో చుట్టిరి సిరియనులు
రథమును అగ్ని గుఱ్ఱములన్ – రక్షణగా ఉంచిన దేవా          ||హల్లెలూయా||

అర్ధ రాత్రిలో యాకోబు – అడవిలో నిద్రించిన గాని
ప్రార్ధన చేయుట నేర్పితివి – పరలోక ద్వారము చూపితివి          ||హల్లెలూయా||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "కరుణించుము మము పరమ పితా"?

___ written the lyrics of " కరుణించుము మము పరమ పితా".

SINGER OF "కరుణించుము మము పరమ పితా" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " కరుణించుము మము పరమ పితా"