కరుణించవా నా యేసువా song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

కరుణించవా నా యేసువా jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

కరుణించవా నా యేసువా-Telugu Christian Song Lyrics


కరుణించవా నా యేసువా
ఓదార్చవా నజరేతువా (2)
నీ కృపలో అనుదినము రక్షించవా
నీ ప్రేమలో ప్రతి క్షణము లాలించవా (2)       ||కరుణించవా||

నిరాశ నిస్పృహలతో కృంగిన వేళ
బలమైన శోధన నను తరిమిన వేళ (2)
మిత్రులే శత్రువులై దూషించిన వేళ (2)
లోకమే విరోధమై బాధించిన వేళ (2)       ||కరుణించవా||

ఆత్మీయ యాత్రలో నీరసించు వేళ
నీ సిలువ పయనంలో అలసిపోవు వేళ (2)
సాతాను పోరాటమే అధికమైన వేళ (2)
విశ్వాస జీవితమే సన్నగిల్లు వేళ (2)       ||కరుణించవా||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "కరుణించవా నా యేసువా"?

___ written the lyrics of " కరుణించవా నా యేసువా".

SINGER OF "కరుణించవా నా యేసువా" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " కరుణించవా నా యేసువా"