కన్నీటి లోయలలో song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

కన్నీటి లోయలలో jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

కన్నీటి లోయలలో-Telugu Christian Song Lyrics

కన్నీటి లోయలలో – నేనెంతో కృంగిననూ
కన్నీరు చూచువాడు – కార్యము జరిగించును (2)
నీ మనసు కదలకుండా – నీ మనసు కృంగకుండా
నీతోనే ఎల్లప్పుడూ  – నేనుందున్ అంతం వరకు (2) ||కన్నీటి||

చీకటి బాటయైనా – భయంకర శోధన
కలువున్ ఆ వేళలో – సిలువ నీడ నీకై (2) ||నీ మనసు||

ఎర్ర సముద్ర తీరం – మొర్రలిడిన్ తన దాసులు
గుండెల్లో దాగి ఉన్న – గొప్ప బాధ తొలగెన్ (2) ||నీ మనసు||

ఎంత కాలం వేచి ఉండాలి – నాథా నీ రాకడకై
శ్రమలు తీరుటకు – ఎంతో కాలం లేదు (2) ||నీ మనసు||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "కన్నీటి లోయలలో"?

___ written the lyrics of " కన్నీటి లోయలలో".

SINGER OF "కన్నీటి లోయలలో" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " కన్నీటి లోయలలో"