కన్నులతో చూసే ఈ లోకం song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

కన్నులతో చూసే ఈ లోకం jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

కన్నులతో చూసే ఈ లోకం-Telugu Christian Song Lyrics

కన్నులతో చూసే ఈ లోకం ఎంతో – అందముగా సృష్టించబడెను భూలోకం
దేవుని ఆలయముగా ఈ దేహం – పరిశుద్ధునిగా సృష్టించే శరీరం
నా దేవుని సృష్టియేగా ఈ లోకం – ఆ సృష్టికర్త పనియేగా
నా యేసుని సృష్టియేగా ఈ లోకం – ఆ సృష్టికర్త పనియేగా… ఈ దేహం

అల్ఫా ఒమెగయైన మహిమకు పాత్రుడైన దేవుడు
మహిమ పొందాలని ఘనత నొందాలని
వేవేల దూతలతో కొనియాడబడు దేవునికి
నువ్వు కావాలని తన రాజ్యం స్థాపించాలని (2)
తన పోలికలో నిర్మించుకొని – ఆ హృదిలో ఉండాలని (2)
నా దేవుడే కోరెనుగా – నీ హృదయాన్ని తనకీయవా ||కన్నులతో||

నీటిబుడగ వంటిదేగా ఈ జీవితం
ఆవిరైపోవును ఇది మన్నైపోవును
అల్ప కాలమేగా ఈ లోకము
పాడైపోవును ఇది లయమైపోవును (2)
ఈ సృష్టిని దేవునిగా నీవు సృష్టిని పూజించావు
సృష్టికర్త దేవుడినే మరచి అంధుడవై బ్రతికావు
ఆ యేసయ్య నీ కోసమై నీ శాపాన్ని భరియించెను
నిత్య జీవము నీకిచ్చుటకై సిలువలో చేతులే చాచి నిను పిలచెను ||కన్నులతో||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "కన్నులతో చూసే ఈ లోకం"?

___ written the lyrics of " కన్నులతో చూసే ఈ లోకం".

SINGER OF "కన్నులతో చూసే ఈ లోకం" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " కన్నులతో చూసే ఈ లోకం"