ఓరన్న  ఓరన్న song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఓరన్న  ఓరన్న jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఓరన్న  ఓరన్న-Telugu Christian Song Lyrics

ఓరన్న…  ఓరన్న
యేసుకు సాటి వేరే లేరన్న… లేరన్న
యేసే ఆ దైవం చూడన్నా… చూడన్నా
యేసే ఆ దైవం చూడన్నా    ||ఓరన్న||

చరిత్రలోనికి వచ్చాడన్నా – వచ్చాడన్నా
పవిత్ర జీవం తెచ్చాడన్నా – తెచ్చాడన్నా (2)
అద్వితీయుడు ఆదిదేవుడు
ఆదరించును ఆదుకొనును (2)              ||ఓరన్న||

పరమును విడచి వచ్చాడన్నా – వచ్చాడన్నా
నరులలో నరుడై పుట్టాడన్నా – పుట్టాడన్నా (2)
పరిశుద్దుడు పావనుడు
ప్రేమించెను ప్రాణమిచ్చెను (2)             ||ఓరన్న||

సిలువలో ప్రాణం పెట్టాడన్నా – పెట్టాడన్నా
మరణం గెలిచి లేచాడన్న – లేచాడన్న (2)
మహిమ ప్రభూ మృత్యుంజయుడు
క్షమియించును జయమిచ్చును (2)     ||ఓరన్న||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఓరన్న  ఓరన్న"?

___ written the lyrics of " ఓరన్న  ఓరన్న".

SINGER OF "ఓరన్న  ఓరన్న" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఓరన్న  ఓరన్న"