ఓడిపోనివ్వడు song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఓడిపోనివ్వడు jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఓడిపోనివ్వడు-Telugu Christian Song Lyrics

ఓటమి తప్పని రోజైననూ – ఓడిపోనివ్వడు
చెయి దాటిపోయిన స్థితులైననూ – అసలోడిపోనివ్వడు

ఓడిపోనివ్వడు – ఓడిపోనివ్వడు (2)
ఓటమి తప్పని రోజైననూ – ఓడిపోనివ్వడు
చెయి దాటిపోయిన స్థితులైననూ – ఓడిపోనివ్వడు (2)      ||ఓడిపోనివ్వడు||

పందెమందు ఉండగా – ఓపికతో సాగాలిగా
ధైర్యం ప్రభు మనలో నింపెగా
పౌలు లాగా సాగాలిగా (2)
గురి యొద్దకే నీ ప్రయాణము
ఉన్నత పిలుపునకు బహుమానము (2)
సీయోనులో మన స్థానము సుస్థిరము (2)        ||ఓడిపోనివ్వడు||

నా అన్న వారే కాదనగా
రక్త సంబంధులై వెల కట్టారుగా
బానిసలుగా చేసి అమ్మారుగా
యోసేపును చూసాడుగా (2)
తోడుండెనన్న వాగ్ధానము
రాజుల యెదుటే తనకు సన్మానము
మహా చక్రవర్తి క్రీస్తు మదిలో స్థానము (2)

దాటిపోడెన్నడు – దాటిపోడెన్నడు (2)
దీన స్థితిలో మనమున్ననూ – దాటిపోడెన్నడు
నవ్వుల పాలైన రోజైననూ – దాటిపోడెన్నడు (2)        ||ఓడిపోనివ్వడు||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఓడిపోనివ్వడు"?

___ written the lyrics of " ఓడిపోనివ్వడు".

SINGER OF "ఓడిపోనివ్వడు" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఓడిపోనివ్వడు"