ఓ సంఘమా సర్వాంగమా song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఓ సంఘమా సర్వాంగమా jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఓ సంఘమా సర్వాంగమా-Telugu Christian Song Lyrics

ఓ సంఘమా సర్వాంగమా – పరలోక రాజ్యపు ప్రతిబింబమా
యేసయ్యను ఎదుర్కొనగ – నీతి నలంకరించి సిద్ధపడుమా
ఓ సంఘమా వినుమా

రాణి ఓఫిరు అపరంజితో – స్వర్ణ వివర్ణ వస్త్ర ధారణతో
వీణ వాయిద్య తరంగాలతో – ప్రాణేశ్వరుని ప్రసన్నతతో
ఆనంద తైల సుగంధాభిషేకము (2)
పొందితినే యేసునందు (2)       ||ఓ సంఘమా||

క్రీస్తే నిన్ను ప్రేమించెనని – తన ప్రాణ మర్పించెనని
స్వస్థపరచె నిర్దోషముగా – ముడత కళంకము లేనిదిగ
మహిమా యుక్తంబుగా నిలువ గోరె యేసుడు (2)
సహియింతువా తీర్పునాడు (2)       ||ఓ సంఘమా||

చీకటిలో నుండి వెలుగునకు – లోకములో నుండి వెలుపలకు
శ్రీకర గుణాతిశయములను – ప్రకటించుటకే పిలిచెనని
గుర్తించుచుంటివా క్రియలను గంటివా (2)
సజీవముగా నున్నావా (2)       ||ఓ సంఘమా||

చల్లగనైన వెచ్చగను – ఉండిన నీకది మేలగును
నులివెచ్చని స్థితి నీకుండిన – బయటకు ఉమ్మి వేయబడుదువేమో
నీ మనసు మార్చుకో తొలిప్రేమ కూర్చుకో (2)
ఆసక్తితో రక్షణ పొందుమా (2)       ||ఓ సంఘమా||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఓ సంఘమా సర్వాంగమా"?

___ written the lyrics of " ఓ సంఘమా సర్వాంగమా".

SINGER OF "ఓ సంఘమా సర్వాంగమా" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఓ సంఘమా సర్వాంగమా"