ఓ సద్భాక్తులారా song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఓ సద్భాక్తులారా jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఓ సద్భాక్తులారా-Telugu Christian Song Lyrics

ఓ సద్భాక్తులారా – లోక రక్షకుండు
బెత్లేహేమందు నేడు జన్మించెన్
రాజాధి రాజు – ప్రభువైన యేసు
నమస్కరింప రండి నమస్కరింప రండి
నమస్కరింప రండి ఉత్సాహముతో

సర్వేశ్వరుండు – నర రూపమెత్తి
కన్యకు బుట్టి నేడు వేంచేసెన్
మానవ జన్మ – మెత్తిన శ్రీ యేసూ
నీకు నమస్కరించి నీకు నమస్కరించి
నీకు నమస్కరించి పూజింతుము

ఓ దూతలారా – ఉత్సాహించి పాడి
రక్షకుండైన యేసున్ స్తుతించుడి
పరాత్పరుండా – నీకు స్తోత్రమంచు
నమస్కరింప రండి నమస్కరింప రండి
నమస్కరింప రండి ఉత్సాహముతో

యేసు ధ్యానించి – నీ పవిత్ర జన్మ
ఈ వేల స్తోత్రము నర్పింతుము
అనాది వాక్య – మాయే నర రూప
నమస్కరింప రండి నమస్కరింప రండి
నమస్కరింప రండి ఉత్సాహముతో


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఓ సద్భాక్తులారా"?

___ written the lyrics of " ఓ సద్భాక్తులారా".

SINGER OF "ఓ సద్భాక్తులారా" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఓ సద్భాక్తులారా"