ఓ యేసు నీ ప్రేమ song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఓ యేసు నీ ప్రేమ jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఓ యేసు నీ ప్రేమ-Telugu Christian Song Lyrics

ఓ యేసు నీ ప్రేమ ఎంతో మహానీయము
ఆకాశ తార పర్వత సముద్ర-ములకన్న గొప్పది (2)      ||ఓ యేసు||

అగమ్య ఆనందమే హృదయము నిండెను
ప్రభుని కార్యములు గంభీరమైనవి
ప్రతి ఉదయ సాయంత్రములు
స్తుతికి యోగ్యములు (2)                ||ఓ యేసు||

సంకట సమయములో సాగలేకున్నాను
దయచూపు నా మీదా అని నేను మెరపెట్టగా
వింటినంటివి నా మొర్రకు ముందే
తోడునుందునంటివి (2)                ||ఓ యేసు||

కొదువలెన్ని యున్నా భయపడను నేనెప్పుడు
పచ్చిక బయలులో పరుండ జేయును
భోజన జలములతో తృప్తి పరచు
నాతో నుండునేసు (2)                ||ఓ యేసు||

దేవుని గృహములో సదా స్తుతించెదనూ
సంపూర్ణ హృదయముతో సదా భజించెదనూ
స్తుతి ప్రశంస-లకు యోగ్యుడేసు
హల్లేలూయా ఆమేన్ (2)                ||ఓ యేసు||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఓ యేసు నీ ప్రేమ"?

___ written the lyrics of " ఓ యేసు నీ ప్రేమ".

SINGER OF "ఓ యేసు నీ ప్రేమ" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఓ యేసు నీ ప్రేమ"