ఓ యాత్రికుడా song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఓ యాత్రికుడా jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఓ యాత్రికుడా-Telugu Christian Song Lyrics

ఓ యాత్రికుడా ఓహో యాత్రికుడా
బ్రతుకు ప్రయాణములో గమ్యమెంత దూరమో తెలుసా..
ఓ బాటసారి ఓహో బాటసారి
జీవిత యాత్రలో కాలమెంత విశాలమో తెలుసా
గుండె ఆగిపోగానే ఊపిరి ఆగిపొతుంది
నాడి నిలిచిపోగానే ఆత్మ ఎగిరిపోతుంది (2)
అంతా ఆ దైవ నిర్ణయం
మనిషి కాలగత దేవుని ఆదేశం (2)         ||ఓ యాత్రికుడా||

పుట్టగానే తొట్టెలో వేస్తారు
గిట్టగానే పెట్టెలో మూస్తారు
జాగు చేయక కాటికి మోస్తారు
ఆరడుగుల గుంటలో తోస్తారు ఆ అ ఆ. ఆ.. (2)
బ్రతుకు మూల్యమింతే – మనిషికి ఉన్న విలువంతే (2)
అంతా ఆ దైవ నిర్ణయం
మనిషి కాలగత దేవుని ఆదేశం (2)         ||ఓ యాత్రికుడా||

ఏడ్చుకుంటూ భూమిపై పుడతావు
ఏడిపిస్తూ సమాధికి పోతావు
కూడబెట్టినవి మోసుకు పోలేవు
ఆశించినవేవి నీ వెంటారావు ఓ ఒ ఓ..ఓ.. (2)
జీవిత సారము ఇంతే – మనిషి బ్రతుకు భావము అంతే (2)
అంతా ఆ దైవ నిర్ణయం
మనిషి కాలగత దేవుని ఆదేశం (2)         ||ఓ యాత్రికుడా||

మరణము ఒక నిద్ర యేసునందు
అంతము అది కాదు క్రీస్తునందు
మృతులు లేచుట స్థిరము యేసునందు
నిత్య జీవము వరము క్రీస్తునందు ఆ అ ఆ.. ఆ.. (2)
నేడే రక్షన సమయము – ఇక ఆలసించిన నరకము (2)
అంతా ఆ దైవ నిర్ణయం
మనిషి కాలగత దేవుని ఆదేశం (2)         ||ఓ యాత్రికుడా||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఓ యాత్రికుడా"?

___ written the lyrics of " ఓ యాత్రికుడా".

SINGER OF "ఓ యాత్రికుడా" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఓ యాత్రికుడా"