ఓ ఇశ్రాయేలు song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఓ ఇశ్రాయేలు jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఓ ఇశ్రాయేలు-Telugu Christian Song Lyrics

ఓ ఇశ్రాయేలు నీదు భాగ్యమెంతో గొప్పది
యెహోవా రక్షించిన నిన్ను పోలినవాడు ఎవ్వడు – (2)      ||ఓ ఇశ్రాయేలు||

భయపడకు నేను నీ
కేడెమును బహుమానమున్ (2)
అత్యధికముగా చేతునని (2)
యెహోవా దేవుడే పల్కెన్ (2)      ||ఓ ఇశ్రాయేలు||

సర్వోన్నతుని రాజ్యము
శాశ్వతంబు నిక్కము (2)
తొలగిపోదు ఎన్నడూ (2)
లయము కాదు ఎన్నడూ (2)      ||ఓ ఇశ్రాయేలు||

నీవు భయపడకుము
బాధించువారు రాకుండను (2)
దూరముగా నుంచి యున్నాను (2)
నీకు తోడైయున్నాను (2)      ||ఓ ఇశ్రాయేలు||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఓ ఇశ్రాయేలు"?

___ written the lyrics of " ఓ ఇశ్రాయేలు".

SINGER OF "ఓ ఇశ్రాయేలు" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఓ ఇశ్రాయేలు"