ఒంటరివి కావు song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఒంటరివి కావు jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఒంటరివి కావు-Telugu Christian Song Lyrics

ఒంటరివి కావు ఏనాడు నీవు
నీ తోడు యేసు ఉన్నాడు చూడు (2)
ఆలకించవా ఆలోచించావా
ఆనందించవా (2)         ||ఒంటరివి||

వెలివేసారని చింతపడకుమా
ఎవరూ లేరని కృంగిపోకుమా
ఒంటరితనమున మదనపడకుమా
మంచి దేవుడు తోడుండగా (2)
ఆత్మహత్యలు వలదు
ఆత్మ ఆహుతి వలదు (2)          ||ఆలకించవా||

బలము లేదని భంగపడకుమా
బలహీనుడనని బాధపడకుమా
ఓటమి చూచి వ్యసనపడకుమా
బలమైన దేవుడు తోడుండగా (2)
నిరాశ నిస్పృహ వద్దు
సాగిపోవుటే ముద్దు (2)           ||ఆలకించవా||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఒంటరివి కావు"?

___ written the lyrics of " ఒంటరివి కావు".

SINGER OF "ఒంటరివి కావు" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఒంటరివి కావు"