ఒంటరితనములో తోడువై song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఒంటరితనములో తోడువై jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఒంటరితనములో తోడువై-Telugu Christian Song Lyrics

ఒంటరితనములో తోడువై
నాతో నడచిన నా స్నేహమై
ఎడారిలో మార్గమై
చీకటి బ్రతుకులో వెలుగువై
మరువగలనా నీ ప్రేమ నేను
విడువగలనా నీ తోడు నేను
లోకముతోనే ఆనందించిననూ
నీ ప్రేమతో నను మార్చినావు
నా యేసయ్యా.. నా రక్షకా
నను కాచిన వాడా నీవేనయ్యా (2)

ఓటమిలో నా విజయమై
కృంగిన వేళలో ఓదార్పువై
కొదువలో సమృద్ధివై
నా అడుగులో అడుగువై         ||మరువగలనా||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఒంటరితనములో తోడువై"?

___ written the lyrics of " ఒంటరితనములో తోడువై".

SINGER OF "ఒంటరితనములో తోడువై" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఒంటరితనములో తోడువై"