ఒక్కడే యేసు ఒక్కడే song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఒక్కడే యేసు ఒక్కడే jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఒక్కడే యేసు ఒక్కడే-Telugu Christian Song Lyrics

ఒక్కడే యేసు ఒక్కడే
ఒక్కడే పరిశుద్ధుడు ఒక్కడే (2)
మహాదేవుడు మహిమోన్నతుడు
లోకానికి రక్షకుడు యేసు ఒక్కడే (2)        ||ఒక్కడే||

పాపిని రక్షించువాడు యేసు ఒక్కడే
పాపిని ప్రేమించువాడు యేసు ఒక్కడే (2)
జీవమార్గమై సత్యదైవమై
మోక్షానికి చేర్చువాడు యేసు ఒక్కడే (2)        ||ఒక్కడే||

అద్వితీయ దేవుడు యేసు ఒక్కడే
అద్భుతములు చేయువాడు యేసు ఒక్కడే (2)
ఆదరించి ఆశ్రయమిచ్చి
అనుక్షణము కాపాడు యేసు ఒక్కడే (2)        ||ఒక్కడే||

నిత్యమూ ప్రేమించువాడు యేసు ఒక్కడే
నిత్యా శాంతినిచ్చువాడు యేసు ఒక్కడే (2)
నీ వేదనలో నీ బాధలలో
నీ అండగా నిలుచువాడు యేసు ఒక్కడే (2)        ||ఒక్కడే||

మరణము గెలిచినవాడు యేసు ఒక్కడే
మరల రానున్నవాడు యేసు ఒక్కడే (2)
పరిశుద్దులను ఆ పరమునకు
కొనిపోవువాడు యేసు ఒక్కడే (2)        ||ఒక్కడే||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఒక్కడే యేసు ఒక్కడే"?

___ written the lyrics of " ఒక్కడే యేసు ఒక్కడే".

SINGER OF "ఒక్కడే యేసు ఒక్కడే" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఒక్కడే యేసు ఒక్కడే"