ఒకని తల్లి ఆదరించునట్లు song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఒకని తల్లి ఆదరించునట్లు jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఒకని తల్లి ఆదరించునట్లు-Telugu Christian Song Lyrics

ఒకని తల్లి ఆదరించునట్లు
నను ఆదరించిన నా దేవుడు (2)
హీనుడనైనా బలహీనుడనైనా
కురూపినైనా కఠినుడనైనా (2)       ||ఒకని||

ఒకసారి నేను నీ మందనుండి
నే తప్పిపోయిన వేళ (2)
నను వెదకితివయ్యా కాపాడితివయ్యా (2)
నీ చంకపెట్టితివా యేసయ్యా (2)      ||ఒకని||

నీ సన్నిధినుండి నే దూరమవగా
చిక్కాను దొంగ చేతిలోన (2)
నను దోచిపోగా నను దాటిపోగా (2)
బ్రతికింప వచ్చితివా యేసయ్యా (2)       ||ఒకని||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఒకని తల్లి ఆదరించునట్లు"?

___ written the lyrics of " ఒకని తల్లి ఆదరించునట్లు".

SINGER OF "ఒకని తల్లి ఆదరించునట్లు" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఒకని తల్లి ఆదరించునట్లు"