ఒక వరమడిగితిని యేసయ్యా song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఒక వరమడిగితిని యేసయ్యా jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఒక వరమడిగితిని యేసయ్యా-Telugu Christian Song Lyrics

ఒక వరమడిగితిని యేసయ్యా
నీలా ఉండాలని – మండుచుండాలని
నీలా ఉండాలని – మండుచుండాలని (2)
యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా (2)       ||ఒక వరమడిగితిని||

నాలో నేరము స్థాపించగలరా
ప్రతిధ్వని ఇచ్చెను నీ స్వరము ధరలో (2)
నన్ను పరిశుద్ధపరచి తుది శ్వాస వరకు
నీ మార్గములలో నడిపించవా (2)       ||ఒక వరమడిగితిని||

సర్వ సృష్టికి సర్వాధికారి
తల వాల్చుటకును స్థలమింత లేదా (2)
నేను లోకాశ విడచి పైనున్నవాటి
గురి కలిగి వెదకి పొందాలని (2)       ||ఒక వరమడిగితిని||

తండ్రిని విడచి పారమును వీడి
నన్ను సమీపించినావు (2)
నేను కలిగున్నదంత నీ పాదాల చెంత
అర్పించి నీ చెంత చేరాలని (2)       ||ఒక వరమడిగితిని||

దేవుని చిత్తము సంపూర్తి చేయగ
సిలువలో వ్రేళాడి శ్రమ నొందినావు (2)
నేను నీ సిలువ మోయుచు కడవరకు ఇలలో
నీ సాక్షిగా జీవించాలని (2)       ||ఒక వరమడిగితిని||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఒక వరమడిగితిని యేసయ్యా"?

___ written the lyrics of " ఒక వరమడిగితిని యేసయ్యా".

SINGER OF "ఒక వరమడిగితిని యేసయ్యా" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఒక వరమడిగితిని యేసయ్యా"