ఏమివ్వగలనయ్య నా యేసయ్యా song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఏమివ్వగలనయ్య నా యేసయ్యా jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఏమివ్వగలనయ్య నా యేసయ్యా-Telugu Christian Song Lyrics


ఏమివ్వగలనయ్య నా యేసయ్యా
నీవు చేసిన మేలులకై (2)
నిన్ను గూర్చి లోకమంత చాటనా
ఊపిరి ఉన్నంత వరకు పాడనా (2)         ||ఏమివ్వగలనయ్య||

గురి లేని నా జీవిత పయనంలో
దరి చేరి నిలచిన నా దేవుడవు
మతి లేక తిరుగుచున్న నన్ను
శృతి చేసి నిలిపిన నా దేవుడవు
ఎందుకింత నాపైన ఈ ప్రేమ
వర్ణించలేను నా యేసయ్యా (2)         ||నిన్ను గూర్చి||

ఈ లోకంలో నాకు ఎన్ని ఉన్ననూ
నీవు లేని జీవితం వ్యర్థమేనయ్యా
నీ సాక్షిగా ఇలలో బ్రతికేదన్నయ్యా
నీ చిత్తం నాలో నెరవేర్చుము దేవా
ఏమిచ్చి నీ ఋణం తీర్చెదనయ్యా
నీ పాత్రగా నన్ను మలచినందుకు (2)         ||నిన్ను గూర్చి||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఏమివ్వగలనయ్య నా యేసయ్యా"?

___ written the lyrics of " ఏమివ్వగలనయ్య నా యేసయ్యా".

SINGER OF "ఏమివ్వగలనయ్య నా యేసయ్యా" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఏమివ్వగలనయ్య నా యేసయ్యా"