ఏమని పాడను song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఏమని పాడను jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఏమని పాడను-Telugu Christian Song Lyrics

ఏమని పాడను – ఏమని పొగడను (2)
నాదు దేవా – లోకనాథా
నీదు నామం – పాడ తరమా
నిన్ను పాడి స్తుతించుట భాగ్యమే         ||ఏమని||

నాలో రాగం నీవే – శ్రుతిలో లయలో నీవే
నీవేగా యేసువే (2)
నిన్ను పాడి స్తుతించుట
ఎన్నిక లేని మంటికి భాగ్యమే (2)
నీలో భాగమై నీవే జీవమై
నీలో ఉండుటను గూర్చి         ||ఏమని||

జీవం సర్వం నీవే – ప్రాణ జ్యోతి నీవే
నా ఆశ నీవేగా (2)
దిన దినము నీ ప్రేమ
బాటలో నడువ నాకు నేర్పుము (2)
నీలో భాగమై నీవే జీవమై
నీలో ఉండుటను గూర్చి         ||ఏమని||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఏమని పాడను"?

___ written the lyrics of " ఏమని పాడను".

SINGER OF "ఏమని పాడను" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఏమని పాడను"