ఏమని నే పాడెదన్ song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఏమని నే పాడెదన్ jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఏమని నే పాడెదన్-Telugu Christian Song Lyrics

ఏమని నే పాడెదన్ – ఎట్లు నిన్ను స్తుతియింతును
ఏమని నే పాడెదన్ – ఎట్లు నిన్ను స్తుతియింతును (2)
నిన్ను ఏమని నే పాడెదన్ – ఎట్లు నిన్ను స్తుతియింతును

రక్తం కార్చిన రక్షకుడా – కనికర సంపన్నుడా (2)
కనికర సంపన్నుడా – అయ్యా కనికర సంపన్నుడా (2)

అభిషేకించి ఆదరించినా – ఆదరణ నాయకుడా (2)
ఆదరణ నాయకుడా – అయ్యా ఆదరణ నాయకుడా (2)

నీ పాదాల దరి చేరి – తనివి తీరా ముద్దాడెదన్ (2)
తనివి తీరా ముద్దాడెదన్ – అయ్యా తనివి తీరా ముద్దాడెదన్ (2)

నిన్ను విడచి వేరెవ్వరు – ఉత్తముడా నీవేనయ్యా (2)
ఉత్తముడా నీవేనయ్యా – అయ్యా ఉత్తముడా నీవేనయ్యా (2)

రాకడలో కొనిపోదువు – నీతో నేనుందును (2)
నీతో నేనుందును – అయ్యా నీతో నేనుందును (2)


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఏమని నే పాడెదన్"?

___ written the lyrics of " ఏమని నే పాడెదన్".

SINGER OF "ఏమని నే పాడెదన్" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఏమని నే పాడెదన్"