ఏగెదను నే చేరెదను song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఏగెదను నే చేరెదను jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఏగెదను నే చేరెదను-Telugu Christian Song Lyrics

ఏగెదను నే చేరెదను
సీయోనును నే చూచెదను (2)
విశ్వాస కర్తయైన నా యేసూ (2)
నీ సముఖములో నే మురిసెదను
నీ కౌగిలిలో ఉప్పొంగెదను (2)
జీవ కిరీటమును నే పొందెదను      ||ఏగెదను||

భూదిగంతములకు నీ కాడిని – నే మోయుచున్నాను
యేసూ నీ యొద్దనే నాకు – విశ్రాంతి దొరుకును (2)
దినదినము నాలో నే చనిపోవుచున్నాను
అనుదినము నీలో బ్రతుకుచున్నాను (2)
అనుదినము నీలో బ్రతుకుచున్నాను      ||ఏగెదను||

నా ఆత్మీయ పోరాటములో దేవా – నీవే నా కేడెము
సదా నిన్నే నేను ధరియించి – సాగిపోవుచున్నాను (2)
మంచి పోరాటముతో నా పరుగును
కడముట్టించి జయమొందెదను (2)
విశ్వాసములో జయమొందెదను      ||ఏగెదను||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఏగెదను నే చేరెదను"?

___ written the lyrics of " ఏగెదను నే చేరెదను".

SINGER OF "ఏగెదను నే చేరెదను" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఏగెదను నే చేరెదను"