ఏ బాధ లేదు ఏ కష్టం లేదు song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఏ బాధ లేదు ఏ కష్టం లేదు jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఏ బాధ లేదు ఏ కష్టం లేదు-Telugu Christian Song Lyrics

ఏ బాధ లేదు ఏ కష్టం లేదు యేసు తోడుండగా
ఏ చింత లేదు ఏ నష్టం లేదు ప్రభువే మనకుండగా
దిగులేల ఓ సోదరా ప్రభువే మనకండగా
భయమేల ఓ సోదరీ యేసే మనకుండగా
హల్లెలూయ హల్లెలూయ హల్లెలూయ – హల్లెలూయ (2)           ||ఏ బాధ||

ఎర్ర సంద్రం ఎదురొచ్చినా
యెరికో గోడలు అడ్డొచ్చినా
సాతాను శోధించినా
శత్రువులే శాసించినా
పడకు భయపడకు బలవంతుడే నీకుండగా
నీకు మరి నాకు ఇమ్మానుయేలుండగా            ||దిగులేల||

పర్వతాలు తొలగినా
మెట్టలు తత్తరిల్లినా
తుఫానులు చెలరేగినా
వరదలు ఉప్పొంగినా
కడకు నీ కడకు ప్రభు యేసే దిగి వచ్ఛుగా
నమ్ము ఇది నమ్ము యెహోవా యీరే కదా          ||దిగులేల||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఏ బాధ లేదు ఏ కష్టం లేదు"?

___ written the lyrics of " ఏ బాధ లేదు ఏ కష్టం లేదు".

SINGER OF "ఏ బాధ లేదు ఏ కష్టం లేదు" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఏ బాధ లేదు ఏ కష్టం లేదు"