ఎండిన ఎడారి బ్రతుకులో song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఎండిన ఎడారి బ్రతుకులో jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఎండిన ఎడారి బ్రతుకులో-Telugu Christian Song Lyrics

ఎండిన ఎడారి బ్రతుకులో
నిండైన ఆశ నీవేగా
యేసు.. నిండైన ఆశ నీవేగా
తడబడెడు నా పాదములకు
తోడు నీవే గదా
యేసు.. తోడు నీవే సదా       ||ఎండిన||

ఎండమావులు చూచి నేను
అలసి వేసారితి (2)
జీవ జలముల ఊట నీవై
సేద దీర్చితివి
నా బలము నీవైతివే
యేసు.. బలము నీవైతివే

నిత్య మహిమకు నిలయుడా నీ
దివ్య కాంతిలోన (2)
నీదు ఆత్మతో నన్ను నింపి
ఫలింప జేసితివే
నా సారధి నీవైతివే
యేసు.. సారధి నీవైతివే

అంధకార లోయలెన్నో
ఎదురు నిలచినను (2)
గాయపడిన నీ హస్తమే నన్ను
గమ్యము చేర్చును
నా శరణు నీవే గదా
యేసు.. శరణు నీవే గదా       ||ఎండిన||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఎండిన ఎడారి బ్రతుకులో"?

___ written the lyrics of " ఎండిన ఎడారి బ్రతుకులో".

SINGER OF "ఎండిన ఎడారి బ్రతుకులో" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఎండిన ఎడారి బ్రతుకులో"