ఎవరో తెలుసా యేసయ్యా song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఎవరో తెలుసా యేసయ్యా jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఎవరో తెలుసా యేసయ్యా-Telugu Christian Song Lyrics

ఎవరో తెలుసా యేసయ్యా
చెబుతా నేడు వినవయ్యా
పెడచెవి పెట్టక త్వరపడి వచ్చి
రక్షణ పొందయ్యా (2)

దేవాది దేవుడు యేసయ్యా
మానవ జన్మతో వచ్చాడయ్యా (2)
మరణించాడు మరి లేచాడు
నీ నా పాప విమోచనకై (2)        ||ఎవరో||

ధనవంతుడై యుండి యేసయ్యా
దరిద్రుడై ఇల పుట్టాడయ్యా (2)
రూపు రేఖలు కోల్పోయాడు
నీ నా పాపవిమోచనకై (2)        ||ఎవరో||

పాపుల రక్షకుడేసయ్యా
కార్చెను రక్తము పాపులకై (2)
తన దరి చేరిన పాపులనెల్ల
కడుగును తనదు రక్తముతో (2)        ||ఎవరో||

యేసే దేవుడు ఎరుగవయ్యా
రాజుల రాజుగా వస్తాడయ్యా (2)
నమ్మినవారిని చేర్చును పరమున
నమ్మని వారికి నరకమేగా (2)         ||ఎవరో||

యేసుని తరుపున ప్రతినిధినై
దేవుని ప్రేమకు ప్రతిరూపమై (2)
అతి వినయముగా బతిమాలుచున్నాను
నేడే నమ్ముము ప్రభు యేసుని (2)       ||ఎవరో||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఎవరో తెలుసా యేసయ్యా"?

___ written the lyrics of " ఎవరో తెలుసా యేసయ్యా".

SINGER OF "ఎవరో తెలుసా యేసయ్యా" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఎవరో తెలుసా యేసయ్యా"