ఎవరున్నారు నాకిలలో song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఎవరున్నారు నాకిలలో jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఎవరున్నారు నాకిలలో-Telugu Christian Song Lyrics

నీవున్నావని ఒకే ఆశ
నడిపిస్తావని ఒకే ఆశ

ఎవరున్నారు నాకిలలో (2)
నీవు తప్ప ఎవరున్నారు నాకు ఇలలో
ఎవరున్నారు నాకు యేసయ్యా
ఎవరున్నారయ్యా
నీవున్నావని ఒకే ఆశతో
నడిపిస్తావని ఒకే ఆశలో (2)
ఆదరిస్తావని ఆదుకుంటావని (2)
అద్దరికి చేరుస్తావని నీ జీవిస్తున్నా

ఆశలే అడి ఆశలై
బ్రతుకెంతో భారమై (2)
కలలన్ని కన్నీటి వ్యధలై
గుండెను పిండే దుఃఖమున్నా ||నీవున్నావని||

ఆప్తులే దూరమై
బంధు మిత్రులకు భారమై (2)
నా అన్న వారే నాకు కరువై
గుండెను పిండే దుఃఖమున్నా ||నీవున్నావని||

యాత్రలో తుఫానులే
నా నావనే ముంచేసినా (2)
అద్దరి చేరే ఆశలే అనగారినా
గుండెను పిండే దుఃఖమున్నా ||నీవున్నావని||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఎవరున్నారు నాకిలలో"?

___ written the lyrics of " ఎవరున్నారు నాకిలలో".

SINGER OF "ఎవరున్నారు నాకిలలో" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఎవరున్నారు నాకిలలో"