ఎలా మరువగలనయ్యా song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఎలా మరువగలనయ్యా jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఎలా మరువగలనయ్యా-Telugu Christian Song Lyrics


ఎలా మరువగలనయ్యా నీ ప్రేమను
ఎలా విడువగలనయ్యా నీ సేవను (2)
యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా (2)       ||ఎలా మరువగలనయ్యా||

ఆత్మీయులే నన్ను ఆదరించలేదు
ప్రేమించువారే ప్రేమించలేదు (2)
ఆదరించావు ప్రేమించావు (2)
అన్ని వేళలా నాకు తోడు నీవయ్యావు (2)       ||ఎలా మరువగలనయ్యా||

బంధువులే నన్ను ద్వేషించినారు
సొంత తల్లిదండ్రులే వెలివేసినారు (2)
చేరదీసావు సేదదీర్చావు (2)
అన్ని వేళలా నాకు తోడు నీవయ్యావు (2)       ||ఎలా మరువగలనయ్యా||

అనాథగా నేను తిరుగుచున్నప్పుడు
ఆకలితో నేను అలమటించినప్పుడు (2)
ఆదరించావు ఆకలి తీర్చావు (2)
అన్ని వేళలా నాకు తోడు నీవయ్యావు (2)       ||ఎలా మరువగలనయ్యా||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఎలా మరువగలనయ్యా"?

___ written the lyrics of " ఎలా మరువగలనయ్యా".

SINGER OF "ఎలా మరువగలనయ్యా" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఎలా మరువగలనయ్యా"