ఎల్లలు లేనిది song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఎల్లలు లేనిది jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఎల్లలు లేనిది-Telugu Christian Song Lyrics


ఎల్లలు లేనిది సరిహద్దులు లేనిది
అవధులు లేనిది – యేసుని ప్రేమ
నిశ్చలమైనది ఎన్నడు మారనిది
మాటే తప్పనిది – యేసుని ప్రేమ
ప్రేమా.. యేసుని ప్రేమా
ప్రేమా.. నా యేసు ప్రేమా (2)         ||ఎల్లలు||

జీవిత యాత్రలో నీ కలలో చెదరినా
జీవన పయనంలో అందరు విడచినా (2)
విడువనిది మరువనిది (2)
యేసుని ప్రేమ.. శ్రీ యేసుని ప్రేమ (2)
ప్రేమా.. యేసుని ప్రేమా
ప్రేమా.. కల్వరి ప్రేమా          ||ఎల్లలు||

కల్వరి పయనంలో రక్తపు ధరలు
దేవుని ప్రేమకు ఋజువే నేస్తమా (2)
తరగనిది చెదరనిది (2)
యేసుని ప్రేమ.. శ్రీ యేసుని ప్రేమ (2)
ప్రేమా.. యేసుని ప్రేమా
ప్రేమా.. కల్వరి ప్రేమా         ||ఎల్లలు||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఎల్లలు లేనిది"?

___ written the lyrics of " ఎల్లలు లేనిది".

SINGER OF "ఎల్లలు లేనిది" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఎల్లలు లేనిది"