ఎరుగనయ్యా నిన్నెప్పుడు song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఎరుగనయ్యా నిన్నెప్పుడు jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఎరుగనయ్యా నిన్నెప్పుడు-Telugu Christian Song Lyrics

ఎరుగనయ్యా నిన్నెప్పుడు (2)
నను వెదకుచుంటివా.. ఓ ప్రభువా (2)      ||ఎరుగనయ్యా||

నీ ప్రేమ శాశ్వతమేగా (2)
నీ కరుణ సాగరమేగా (2)
నిను కొలువ భాగ్యమే కదా (2)
నను పిలువ వచ్చిన.. ఓ ప్రభువా (2)      ||ఎరుగనయ్యా||

నీ పలుకే తీర్చునాకలి (2)
నీ స్మరణము కూర్చు బలిమిని (2)
నీ బ్రతుకే వెలుగు బాట (2)
నను కొలువ వచ్చిన.. ఓ ప్రభువా (2)      ||ఎరుగనయ్యా||

వలదయ్యా లోక భ్రాంతి (2)
కడు భారము ఘోర వ్యాధి (2)
నిను చేరిన నాకు మేలు (2)
నీ రక్షణ చాలు చాలు.. నా ప్రభువా (2)      ||ఎరుగనయ్యా||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఎరుగనయ్యా నిన్నెప్పుడు"?

___ written the lyrics of " ఎరుగనయ్యా నిన్నెప్పుడు".

SINGER OF "ఎరుగనయ్యా నిన్నెప్పుడు" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఎరుగనయ్యా నిన్నెప్పుడు"