ఎనలేని ప్రేమ song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఎనలేని ప్రేమ jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఎనలేని ప్రేమ-Telugu Christian Song Lyrics

ఎనలేని ప్రేమ నాపైన చూపి
నీ వారసునిగ చేసినావు (2)
నీ ప్రేమ నేను చాటెదన్
నా సర్వం నీవే యేసయ్యా (2)

నా శిక్షకు ప్రతిగా – ప్రాణము పెట్టిన దేవా
నీ సత్య మార్గములో – నను నడిపిన ప్రభువా (2)
నీ కృప చేత రక్షించినావే
నీ ఋణము నే తీర్చగలనా (2)         ||ఎనలేని||

తండ్రి లేని నాకు – పరమ తండ్రివి నీవై
ఒంటరినైయున్న నాతో – నేనున్నానని అన్నావు (2)
కన్నీరు తుడచి నన్నాదరించిన
ఆ జాలి నే మరువగలనా (2)       ||ఎనలేని||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఎనలేని ప్రేమ"?

___ written the lyrics of " ఎనలేని ప్రేమ".

SINGER OF "ఎనలేని ప్రేమ" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఎనలేని ప్రేమ"