ఎడబాయని నీ కృప song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఎడబాయని నీ కృప jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఎడబాయని నీ కృప-Telugu Christian Song Lyrics

ఎడబాయని నీ కృప
నను విడువదు ఎన్నటికీ (2)
యేసయ్యా నీ ప్రేమానురాగం
నను కాయును అనుక్షణం (2)      ||ఎడబాయని||

శోకపు లోయలలో – కష్టాల కడగండ్లలో
కడలేని కడలిలో – నిరాశ నిసృహలో (2)
అర్ధమేకాని ఈ జీవితం
ఇక వ్యర్థమని నేననుకొనగ (2)
కృపా కనికరముగల దేవా
నా కష్టాల కడలిని దాటించితివి (2)      ||ఎడబాయని||

విశ్వాస పోరాటంలో – ఎదురాయె శోధనలు
లోకాశల అలజడిలో – సడలితి విశ్వాసములో (2)
దుష్టుల క్షేమమునే చూచి
ఇక నీతి వ్యర్థమని అనుకొనగ (2)
దీర్ఘశాంతముగల దేవా
నా చేయి విడువక నడిపించితివి (2)      ||ఎడబాయని||

నీ సేవలో ఎదురైన – ఎన్నో సమస్యలలో
నా బలమును చూచుకొని – నిరాశ చెందితిని (2)
భారమైన ఈ సేవను
ఇక చేయలేనని అనుకొనగ (2)
ప్రధాన యాజకుడా యేసు
నీ అనుభవాలతో బలపరిచితివి (2)      ||ఎడబాయని||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఎడబాయని నీ కృప"?

___ written the lyrics of " ఎడబాయని నీ కృప".

SINGER OF "ఎడబాయని నీ కృప" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఎడబాయని నీ కృప"