ఎట్టి వాడో యేసు song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఎట్టి వాడో యేసు jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఎట్టి వాడో యేసు-Telugu Christian Song Lyrics

ఎట్టి వాడో యేసు – ఎన్ని వింతలు తనవి
వట్టి నరుడు కాడు – పట్టి చూడ ప్రభుని – (2)      ||ఎట్టి||

గాలి సంద్రాలను – గద్ధింపగా యేసు (2)
హద్దు మీరక ఆగి – సద్దుమణిగిపోయే (2)      ||ఎట్టి||

పక్షవాతపు రోగిని – తక్షణమే లెమ్మనగా (2)
పరుపెత్తుకొని లేచి – పరుగెత్తికొనిపోయె (2)      ||ఎట్టి||

పట్టు యేసుని పాదం – తట్టు దేవుని ద్వారం (2)
కట్టు ఇక నీ పాపం – నెట్టు నిను పరలోకం (2)      ||ఎట్టి||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఎట్టి వాడో యేసు"?

___ written the lyrics of " ఎట్టి వాడో యేసు".

SINGER OF "ఎట్టి వాడో యేసు" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఎట్టి వాడో యేసు"