ఎక్కడో మనసు వెళ్ళిపోయింది song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఎక్కడో మనసు వెళ్ళిపోయింది jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఎక్కడో మనసు వెళ్ళిపోయింది-Telugu Christian Song Lyrics


ఎక్కడో మనసు వెళ్ళిపోయింది
ఏమిటో ఇటు రానే రానంది
ఆహాహా.. ఓహోహో…
నిజ ప్రేమ చెంతకు తను చేరానంటుంది
ఈ భువిలోన ఎక్కడైనను కానరాదంది (2)
అక్కడే చిక్కుకుపోయానంటుంది
బయటకు రానే రాలేనంటూ మారాము చేస్తుంది (2)         ||ఎక్కడో||

జీవితాంతము పాద చెంతనే ఉంటానంటుంది
తన ప్రియుని వదలి క్షణమైనా రాలేనన్నది (2)
దేనికీ ఇక చోటే లేదంది
యేసు రాజుని గుండె నిండ నింపుకున్నానంటుంది (2)         ||ఎక్కడో||

ఏకాంతముగా యేసయ్యతో ఉన్నానంటుంది
ఎవరైనా సరే మధ్యలో అసలెందుకు అంటుంది (2)
అక్కడే కరిగిపోతానంటుంది
ప్రేమ ప్రవాహములో మునిగి పోయానంటుంది (2)         ||ఎక్కడో||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఎక్కడో మనసు వెళ్ళిపోయింది"?

___ written the lyrics of " ఎక్కడో మనసు వెళ్ళిపోయింది".

SINGER OF "ఎక్కడో మనసు వెళ్ళిపోయింది" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఎక్కడో మనసు వెళ్ళిపోయింది"