ఊహించలేని కార్యములు song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఊహించలేని కార్యములు jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఊహించలేని కార్యములు-Telugu Christian Song Lyrics


ఊహించలేని కార్యములు దేవుడు జరిగించినాడు
కానానులో మహిమను చూపి కార్యము జరిగించినాడు (2)
దంపతులను దీవించగా బంధువులు విచ్చేసినారు
ఘనమైన కార్యము తిలకించగా ఆత్మీయులే వచ్చినారు
ఆనందమే ఆనందమే ఈ పెళ్లి సంతోషమే
కళ్యాణము కమనీయము కళ్యాణ వైభోగము         ||ఊహించలేని||

ఒకరికి ఒకరు ముడి వేసుకొనే బంధం
ఒకరంటే ఒకరికి ప్రేమను పంచే తరుణం (2)
కలవాలి హృదయాలు ఒకటై
పండాలి నూరేళ్లు ఇకపై (2)
వెయ్యేళ్ళు వర్ధిల్లాలని ఇస్తున్నాము ఇవ్వాళ       ||ఊహించలేని||

దేవుని సముఖములో బ్రతకాలి మీరు
మీ జీవిత పయనం సాగాలి ఆ దేవునితో (2)
లోబడి ఉండాలి వధువు
ప్రేమను పంచాలి వరుడు (2)
దేవుడిచ్చే బహుమానం మీ కన్నుల పంట కావాలి       ||ఊహించలేని||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఊహించలేని కార్యములు"?

___ written the lyrics of " ఊహించలేని కార్యములు".

SINGER OF "ఊహించలేని కార్యములు" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఊహించలేని కార్యములు"