ఉల్లాస జీవితం song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఉల్లాస జీవితం jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఉల్లాస జీవితం-Telugu Christian Song Lyrics


ఉల్లాస జీవితం అది ఊహకు అందనిది
ఉత్సాహమైనది అది నీతో నడచుటయే
కనుపాపే నీవయ్యా – కన్నీళ్లను భరియించి
కష్టాలలో కదిలొచ్చావా – నా కోసం యేసయ్యా (2)
నీవు నా కోసం దిగి వచ్చావా – నన్నూ ప్రేమించి
నా శిక్షను భరియించావా – నన్నూ బ్రతికించి

కరుణే లేని కఠినుల మధ్య నన్నూ
కరుణించేవానిగా చేసావయ్యా యేసయ్యా
కాపరి లేని జీవిత పయణంలోనా
నా కాపరి నీవై కాపాడావా యేసయ్యా
నా కోసం బలి అయ్యావా – నీవు నన్నూ ప్రేమించి
నా మార్గం స్థిరపరిచావా – నా కోసం దిగి వచ్చి
నీవు నా కోసం దిగి వచ్చావా – నన్నూ ప్రేమించి
నా శిక్షను భరియించావా – నన్నూ బ్రతికించి

నలిగిన నా జీవిత పయణంలోనా
నీ నవ్వును పుట్టించావా యేసయ్యా
నూతనమైన జీవిత మార్గంలోనా
నా పాదం నీతో నడిపించావా యేసయ్యా
నా కోసం ఏర్పరిచావా – పరలోకపు నివాసము
నా కోసం తిరిగొస్తావా – నీ కోసం వేచుంటా
నీవు నా కోసం తిరిగొస్తావా – నన్నూ ప్రేమించి
నా జీవిత పయనం – నీతోనే యేసయ్యా (2)


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఉల్లాస జీవితం"?

___ written the lyrics of " ఉల్లాస జీవితం".

SINGER OF "ఉల్లాస జీవితం" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఉల్లాస జీవితం"