ఉదయించె దివ్య రక్షకుడు song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఉదయించె దివ్య రక్షకుడు jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఉదయించె దివ్య రక్షకుడు-Telugu Christian Song Lyrics

ఉదయించె దివ్య రక్షకుడు
ఘోరాంధకార లోకమున
మహిమ క్రీస్తు ఉదయించెను
రక్షణ వెలుగు నీయను – (2)      ||ఉదయించె||

ఘోరాంధకారమున దీపంబు లేక
పలు మారు పడుచుండగా (2)
దుఃఖ నిరాశ యాత్రికులంతా
దారి తప్పియుండగా (2)
మార్గదర్శియై నడిపించువారు (2)
ప్రభు పాద సన్నిధికి
దివ్య రక్షకుడు ప్రకాశ వెలుగు
ఉదయించె ఈ ధరలో – (3)       ||ఉదయించె||

పరలోక తండ్రి కరుణించి మనల
పంపేను క్రీస్తు ప్రభున్ (2)
లోకాంధులకు దృష్టినివ్వ
అరుదెంచె క్రీస్తు ప్రభువు (2)
చీకటి నుండి దైవ వెలుగునకు (2)
తెచ్చె క్రీస్తు ప్రభువు
సాతాను శృంగలములను తెంప
ఉదయించె రక్షకుడు – (3)       ||ఉదయించె||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఉదయించె దివ్య రక్షకుడు"?

___ written the lyrics of " ఉదయించె దివ్య రక్షకుడు".

SINGER OF "ఉదయించె దివ్య రక్షకుడు" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఉదయించె దివ్య రక్షకుడు"