ఉదయమాయె హృదయమా song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఉదయమాయె హృదయమా jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఉదయమాయె హృదయమా-Telugu Christian Song Lyrics

ఉదయమాయె హృదయమా
ప్రభు యేసుని ప్రార్ధించవే (2)
పదిలముగా నిను వదలకుండా
పడక నుండి లేపెనే (2)        ||ఉదయమాయె||

రాత్రి గడచిపోయెనే
రవి తూర్పున తెలవారెనే (2)
రాజా రక్షకుడేసు దేవుని
మహిమతో వివరించవే (2)        ||ఉదయమాయె||

తొలుత పక్షులు లేచెనే
తమ గూటి నుండి స్తుతించెనే (2)
తండ్రి నీవే దిక్కు మాకని
ఆకాశమునకు ఎగిరెనే (2)        ||ఉదయమాయె||

పరిశుద్ధుడా పావనుండా
పరంధాముడా చిరంజీవుడా (2)
పగటియంతయు కాచి మము
పరిపాలించుము దేవుడా (2)        ||ఉదయమాయె||

తండ్రి దాతవు నీవని
ధరయందు దిక్కు ఎవరని (2)
రాక వరకు కరుణ చూపి
కనికరించి బ్రోవుమా (2)        ||ఉదయమాయె||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఉదయమాయె హృదయమా"?

___ written the lyrics of " ఉదయమాయె హృదయమా".

SINGER OF "ఉదయమాయె హృదయమా" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఉదయమాయె హృదయమా"